top of page
D&B The Mobility Group logo

D&B THE MOBILITY GROUP / ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN D&B MOBILITY B.V.

Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33248309 (D&B Mobility B.V.)

1. Algemeen

1.1  Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de hieronder genoemde voorwaarden, tenzij schriftelijk met ons anders overeengekomen is.

1.2  Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen ons en de opdrachtgever, wordt de opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

1.3  Indien een met ons gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van de algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen voor deze voorwaarden onverminderd van kracht.

1.4   In geval van nietigheid van één of meer van deze bepalingen blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2. Diensten

2.1  De medewerker zal representatief gekleed gaan.

2.2 Indien door de opdrachtgever speciale kleding voor de chauffeur gewenst wordt, dan dient dit uiterlijk 96 uur voorafgaande aan de betreffende dienst, kenbaar gemaakt te worden.

2.3  Wij houden ons het recht voor om de medewerker gedurende zijn werkzaamheden, indien deze uit het voeren van meer dan één opdracht bestaan, te vervangen.

3. Aanbiedingen, aanvaarding opdrachten

3.1  Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

3.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat de opdrachtgever hetzij mondeling dan wel schriftelijk, een opdracht tot het verlenen van een dienst gegeven heeft, gevolgd door een opdrachtbevestiging onzerzijds en slechts nadat wij een exemplaar van onze algemene voorwaarden voor akkoord getekend hebben terug ontvangen.

3.3  Afspraken of wijzigingen gemaakt nadat de opdrachtbevestiging is verstuurd, gelden alleen indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

3.4  Mondelinge toezeggingen of afspraken gemaakt met de medewerker binden ons slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

3.5  De minimale opdrachtduur is drie uren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.6  Afmeldingen van diensten kunnen tot 96 uren van tevoren worden doorgegeven. Hierna wordt standaard uitgevraagde uren in rekening gebracht.

3.7  Het is de opdrachtgever niet toegestaan, binnen een termijn van 1 jaar na de laatste dienstverlening door medewerkerk aan de opdrachtgever met tussenkomst van D&B MOBILITY, de overeenkomst met de medewerker voort te zetten of aan te vangen buiten D&B MOBILITY om, behoudens schriftelijke toestemming van D&B MOBILITY. Indien de opdrachtgever handelt in strijd met het in dit lid bepaalde, verbeurt de opdrachtgever een boete van € 250 per dag dat een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de medewerker duurt, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

4. Prijzen

4.1  Al onze prijsopgaven vinden, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud van prijswijziging plaats. Indien de prijs binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst wordt verhoogd, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.2  Afwijkingen ten opzichte van de door ons vastgestelde tarieven zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met ons zijn overeengekomen.

4.3  Voor het ophalen en wegbrengen van de medewerker worden voorrijkosten in rekening gebracht.

4.4  Tussen 00.00 uur en 06.00 uur hanteert D&B MOBILITY een toeslag van 50%

4.5  D&B MOBILITY hanteert op nationale feestdagen een toeslag van 100%

4.6  Voor de chauffeurs hanteren wij een maaltijdvergoeding. Deze kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.7  Bij meerdaagse reizen komen de verblijfskosten voor rekening van de opdrachtgever. Per etmaal wordt 16 uur tegen het standaardtarief in rekening gebracht.

4.8  De kosten voor het gebruik van de vervoermiddelen, zoals afschrijvingen, brandstofkosten, parkeergelden, tolgelden etc. zijn voor rekening van de

opdrachtgever.

4.9  De opdracht begint op de locatie en het tijdstip zoals bij uw reservering is overeengekomen en eindigt op de uiteindelijke bestemming. Zijn de begin- en eindlocatie niet hetzelfde, dan worden de eventuele extra reisuren in rekening gebracht.

4.10  De medewerker zal 1 kwartier voor aanvang van de desbetreffende rit aanwezig zijn.

5. Aansprakelijkheid

5.1  Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen of uit onrechtmatige daad, indien en voorzover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

5.2  Indien de betreffende schade niet door ons tegen een aanvaardbaar tarief (gerelateerd aan de door ons gegenereerde inkomsten) verzekerbaar is, dan wel in geval van wel verzekerde schade onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel schade niet door onze verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende door ons verleende dienst vermeerderd met het netto bedrag dat wij terzake op derden kunnen verhalen.

5.3  Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door of het gevolg is van een gebrek in de door ons uitgevoerde opdrachten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het niet of niet tijdig verschijnen van één van onze chauffeurs dan wel voor enige vertraging, om welke reden dan ook.

5.4  Wij zijn niet aansprakelijk voor boetes veroorzaakt door in opdracht van de opdrachtgever gemaakte verkeersovertredingen.

5.5  Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn.

5.6  De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat het door hem ter beschikking gestelde voertuig all-risk is verzekerd, tegen schade aan het voertuig zelf alsmede tegen schade geleden door derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot letselschade.

5.7 Onverminderd het bovenstaande zijn wij niet aansprakelijk indien schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk handelen door de opdrachtgever.

5.8 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld van onze zijde.

6. Betalingen
6.1 Tenzij anders overeengekomen dient de betaling van de factuur binnen 
veertien dagen na de factuurdatum, middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening plaats te vinden.
6.2 Iedere betaling strekt eerst in mindering tot door opdrachtgever aan D&B 
MOBILITY beschuldigde kosten, daarna tot verschuldigde rente en vervolgens tot nog uitstaande facturen, en vervolgens op de langst uitstaande facturen.

6.3 Indien de betaling niet binnen bovengenoemde termijn van veertien dagen is ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 5 % per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. D&B MOBILITY behoudt zich het recht voor deze rentekosten in rekening te brengen.

6.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten gevolge van niet-, niet-tijdige of niet-volledige betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. Reclames

7.1 Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen, indien deze binnen 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek van de desbetreffende dienst schriftelijk zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klacht.

7.2 Reclames omtrent facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 10 werkdagen na de factuurdatum.

7.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.

7.4 De opdrachtgever heeft geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen. Wij zullen, indien een reclame op juiste gronden geschiedt, alsnog zorgdragen voor een deugdelijke nakoming mits de klachten ons binnen de hierboven bedoelde termijnen hebben bereikt of naar onze keuze, de vergoeding terugbetalen of prijskorting geven. Bij klachten dient het onbetwiste gedeelte van de factuur op de aangegeven betaaldatum te worden voldaan.

8. Toepasselijkrecht en geschillen

8.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is uitsluitend bevoegd de Rechtbank te Amsterdam.

bottom of page